TERMES I CONDICIONS LEGALS

Apreciat/da client/a,

Un cop iniciades les gestions per llogar una autocaravana, les següents condicions de lloguer són d’aplicació i passen a formar part del contracte de lloguer que es formalitzarà entre ambdues parts: Camper Costa brava, S.L. (arrendador) i vostè, d’ara endavant, “client” (arrendatari).

L’arrendatari en signar aquest contracte s’obliga a aquests termes i condicions, per tant, li preguem que llegeixi amb atenció aquestes condicions comercials donat que són d’ineludible aplicació. En qualsevol cas, l’arrendatari accepta tots els TERMES I CONDICIONS DEL CONTRACTE DE LLOGUER. 

1. Àmbit d’aplicació, contingut del contracte i dret aplicable. 

1.1. Únicament són vàlides les següents Condicions Comercials Generals de CAMPER COSTA BRAVA,S.L. No s’admetran aquelles condicions de client que difereixin o siguin contràries a les Condicions Comercials Generals de CAMPER COSTA BRAVA,S.L. Aquestes últimes  també seran vàlides quan CAMPER COSTA BRAVA,S.L. llogui sense reserves l’autocaravana al client, fins i tot coneixent les condicions divergents de client.

  1. L’objecte del contracte formalitzat amb el client, és únicament el lliurament en règim de lloguer de l’autocaravana i, si escau, dels accessoris extres o opcionals dels oferts per CAMPER COSTA BRAVA,S.L. i reservats pel client amb anterioritat.
  2. En el moment del lliurament del vehicle es formalitzarà un contracte de lloguer entre el client i CAMPER COSTA BRAVA,S.L. regit exclusivament pel Dret Espanyol, per les condicions generals aquí recollides i per les especials que es pacti entre les parts. El client organitzarà ell mateix el seu viatge i utilitzarà el vehicle sota la seva pròpia responsabilitat. El contracte de lloguer estarà limitat a la durada acordada per les parts. Queda exclosa la prolongació tàcita del contracte de lloguer per un període indeterminat a causa d’un ús continuat.
  3. Tots els acords entre  CAMPER COSTA BRAVA,S.L i el client es realitzaran per escrit, ja sigui per via telemàtica, postal o presencial. 

2. Edat mínima i conductors autoritzats. 

2.1. El client ha de tenir com a mínim 25 anys d’edat i estar en possessió del permís de conducció classe B vigent i amb més de dos anys d’antiguitat o el permís nacional equivalent a aquest i en qualsevol cas el client i els conductors hauran de tenir un mínim de 6 punts vigents en el permís de conducció. En cas de no ser resident a la UE haurà d’estar en possessió del permís de conduir internacional en vigor corresponent a aquest tipus de vehicles. 

2.2. Si en el moment del lliurament de l’autocaravana per part de  CAMPER COSTA BRAVA,S.L , el client no disposa del permís de conduir que es correspongui amb el vehicle llogat o la documentació presentada és falsa o inexacta, es considerarà a tots els efectes que el client no ha acudit a recollir l’autocaravana, per la qual cosa s’aplicaran les condicions de rescissió de la reserva vinculant per part del client que es contenen en l’apartat 4.2. de el present document, sense dret a indemnització ni a devolució de cap tipus. 

              2.3. Tan sols podran conduir el vehicle el client i els conductors esmentats en el contracte de lloguer i que compleixin les condicions previstes en l’apartat 2.1 d’aquest document. En el moment de la reserva del vehicle, el conductor titular està obligat a enviar a CAMPER COSTA BRAVA,S.L  còpia en vigor dels següents documents: 

 1. a) Document nacional d’identitat (DNI), sinó passaport.
 2. b) Carnet de conduir europeu, sinó carnet de conduir internacional.

En el moment de la recollida del vehicle serà obligatori presentar els originals d’aquesta documentació. Tots els conductors autoritzats tindran responsabilitat personal sobre qualsevol infracció legal que sigui incorreguda durant el període del lloguer. El client autoritza expressament a CAMPER COSTA BRAVA,S.L que les conseqüències econòmiques de qualsevol infracció personal comesa durant el temps que dura el lloguer sigui carregada a la targeta de crèdit en els següents dotze mesos.  

3. Preus i durada del lloguer.

3.1. El preu de lloguer de l’autocaravana i el període mínim de lloguer durant les diferents èpoques de l’any, es deriven de la llista de preus vigent de CAMPER COSTA BRAVA,S.L. (consultar web www.campercostabrava.com) en el moment de realitzar la reserva . En funció dels dies de lloguer reservats, seran vàlids els preus que apareguin al web per a la temporada corresponent. Per cada lloguer es cobrarà un import fix i únic pels serveis prestats, que inclourà lloguer del vehicle, assegurança a tot risc (fiança a banda – preautorització o bloqueig de l’import) i accessoris llogats.

3.2. El lloguer mínim és de 3 dies excepte en temporada alta que és de 10 dies. L’horari d’entrega de l’autocaravana serà de dilluns a divendres de 17h a 20h i l’horari de devolució serà de 9 a 11h de dilluns a divendres. Qualsevol entrega o devolució fora d’aquests horaris haurà d’haver estat pactada previament entre les dues parts. Existeix la possibilitat de fer una entrega o recollida diferida, abonant la quantitat de 65€ per cadascun d’aquests serveis i sempre i quan s’hagi acordat en el moment de formalitzar la reserva.

3.3. Els preus de lloguer inclouen l’IVA 21%, un quilometratge limitat a 200km per cada dia de lloguer, excepte en el cas d’un lloguer de 10 dies o més que el quilometratge serà il·limitat, i també s’inclou una assegurança a tot risc amb unes cobertures especificades a l’article 5.5. d’aquestes condicions legals. 

3.4. El període de lloguer comença amb el lliurament de l’autocaravana per part de l’arrendador a l’hora acordada en el punt de lliurament (pactat prèviament mitjançant el sistema de reserves) i finalitza amb el lliurament de la mateixa per part a l’hora acordada en el lloc pactat.

3.5. Camper Costa Brava ofereix als seus clients la possibilitat d’entrega i recollida del vehicle a domicili, prèvi acord en el moment de la reserva. El preu d’aquest servei a serà de 20€ per desplaçaments al Baix Empordà i per altres comarques, el preu variarà a criteri de l’arrendador, en tots els casos caldrà acordar l’ús d’aquest servei en el moment de formalitzar la reserva.

3.6. Si es retorna l’autocaravana més tard de l’hora pactada de lloguer sense acordar-ho prèviament amb l’empresa, el client abonarà a Camper Costa Brava, SL. la quantitat de 50 € + IVA per hora de retard, tot i això, com a màxim per cada dia de retard el preu serà de 300 € + IVA. El client assumirà totes les despeses degudes a un retard en el lliurament del vehicle i en especial aquelles despeses derivades del fet que un altre client o una altra persona faci valer els seus drets contra l’empresa Camper Costa Brava, SL. com a conseqüència de l’esmentat retard.

3.7. En cas de tornar el vehicle abans que hagi transcorregut el període de lloguer contractat, s’haurà igualment de pagar el preu íntegre de lloguer acordat contractualment, sense que estigui obligada CAMPER COSTA BRAVA S.L. a tornar al client cap quantitat.

3.8. L’autocaravana es lliura amb el dipòsit de combustible ple i així s’ha de retornar. En cas contrari, l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. cobrarà al client la quantitat de combustible que falti fins a omplir el dipòsit, incrementada en un 100% per les despeses de gestió. Seran a compte del client totes les despeses de carburant i manteniment durant el període de lloguer. El combustible del vehicle és només DIÈSEL (s’exclou l’ús de BIODIESEL, expressament prohibit), de manera que seran de compte de client totes les despeses que s’ocasionin com a conseqüència d’usar un combustible diferent al DIÈSEL.

3.9. Per tornar el vehicle en un centre diferent al de recollida, es requerirà un acord especial amb CAMPER COSTA BRAVA S.L. i el pagament de l’import corresponent a aquest servei es pactarà abans de la recollida de l’autocaravana.

3.10. Els preus calculats pel gestor de reserves de la web seran validats per CAMPER COSTA BRAVA S.L. un cop finalitzada la reserva.

4. Reserva

4.1. Les reserves només seran vinculants després de la confirmació de l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. i un cop el client hagi pagat el dipòsit del 30%, segons l’apartat 4.2. i exclusivament per categoria de vehicles, no per marques o models de vehicles. Això també serà vàlid tot i que en la descripció de la categoria del vehicle s’indiqui a manera d’exemple un model concret. L’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. estarà obligada a oferir un vehicle de la categoria seleccionada. En el cas que el vehicle reservat no estigués disponible per circumstàncies de força major, l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. es reserva el dret a substituir el vehicle per un altre alternatiu sense previ avís. El vehicle alternatiu serà el més similar possible al vehicle inicialment reservat. L’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. determinarà raonablement, si s’haurà d’indemnitzar al client en cas que la substitució del vehicle es dugui a terme.

4.2. Una vegada que l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. hagi lliurat la confirmació per escrit de la reserva, el client haurà d’abonar un dipòsit del 30% de l’import total del preu del lloguer en un període màxim de 2 dies laborables. A partir d’aquest moment la reserva serà vinculant per a ambdues parts. En cas que el client no compleixi aquest termini, s’entén que no s’ha realitzat cap reserva per part del client, fet que eximeix de qualsevol responsabilitat a l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. En cas que el client rescindeixi la reserva vinculant, aquest últim haurà de pagar les següents taxes d’anul·lació calculades a partir de la primera reserva confirmada:

 • fins a 30 dies abans de l’inici del lloguer, 20% de l’import total del lloguer.
 • entre 15 i 30 dies abans de l’inici del lloguer, 50% de l’import total del lloguer.
 • menys de 15 dies abans de l’inici del lloguer, 90% de l’import total del lloguer.

4.3. És possible canviar la data del seu lloguer una única vegada. Perquè sigui vàlid, cal avisar del canvi, com a mínim, amb 30 dies d’antelació i en les dates disponibles no reservades per cap altre client. Cal informar de la nova data triada en el moment del canvi i aquesta ha d’estar màxim dins dels 12 mesos següents comptant des del primer dia del lloguer original i sempre dins del mateix any natural. Aquest servei comporta un sobrecàrrec de 100 €.

5. Condicions de pagament i fiança.

5.1. El preu de lloguer de l’autocaravana previst en funció de les dates de reserva, haurà d’estar íntegrament pagat 30 dies abans de la data prevista per a l’inici del lloguer. S’accepten pagaments via transferència bancària o efectiu. Tots els pagaments que facin els clients així com les devolucions es faran en EUROS (€).

5.2. En el moment de la recollida del vehicle, es comprovarà que el client hagi abonat la quantitat de MIL euros (1000 €), via transferència bancària, en concepte de fiança i com a garantia del fidel compliment de les obligacions del contracte d’arrendament. Cal tenir en compte els terminis bancaris de transferències perquè la fiança arribi abans d’aquesta data. Previ al lliurament del vehicle ambdues parts subscriuran el contracte d’arrendament del vehicle d’acord amb les condicions especials de la reserva vinculant vàlidament realitzada i d’acord amb les presents condicions generals de lloguer, que hauran de ser acceptades expressament pel client com a part integrant del contracte. La no acceptació de les presents condicions generals per part del client en aquest moment s’entendrà com una rescissió de la reserva vinculant, pel que serà d’aplicació l’apartat 4.2 del present document.

5.3. En cas de reserves a curt termini (menys de 30 dies abans de la data d’inici del lloguer), el preu total del lloguer haurà de ser abonat pel client íntegrament a l’hora de realitzar la reserva.

5.4. La devolució de la fiança es farà efectiva a partir de les quaranta-vuit (48) hores laborals següents a la devolució del vehicle i després de ser examinat el vehicle per un responsable de l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L., el qual en cas de desperfectes per mal ús o falta d’algun dels elements de l’inventari de lliurament, dictaminarà l’import que el client haurà d’abonar. Aquest import serà deduït de la fiança dipositada, acceptant el client el pagament de la diferència si el cost dels desperfectes supera el valor de la fiança dipositada. En cas de no ser possible la valoració dels danys de forma immediata, l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. disposarà de 60 dies per efectuar la liquidació i tornar la fiança si és procedent o reclamar la diferència entre aquesta i el cost dels desperfectes. En cas d’un sinistre, també s’ha de deduir de la fiança l’import de la franquícia de l’assegurança a tot risc. En cas que s’hagi d’abonar al client una compensació del preu de lloguer pagat per avançat, aquest import es retornarà juntament amb la fiança.

5.5. La fiança serà utilitzada per a cobrir el cost de qualsevol pèrdua o dany de l’equipament, complements, extres, reparacions o dany negligent en el vehicle.

5.6. El client es compromet expressament a pagar a l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L.:

 1. En el moment de la devolució del vehicle, es registrarà els quilòmetres efectuats. Per a lloguers de tres (3) a deu (10) dies hi ha 200 km diaris inclosos en el lloguer. A partir de  deu (10) dies de lloguer el quilometratge permès serà il·limitat. L’import de l’excés de quilometratge serà 0,30€+IVA per km.
 2. Els càrrecs addicionals que s’originin si el vehicle és deixat en algun altre lloc o ciutat, sense l’autorització de l’arrendador.
 3. L’import de tota mena de sancions, multes, penes, despeses judicials i extrajudicials derivades de qualsevol infracció de trànsit, ja sigui administrativa, penal o de qualsevol altra classe, que siguin dirigides contra el vehicle, el client o empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L., derivats del temps de vigència d’aquest contracte de lloguer, llevat que s’hagin originat per culpa de l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L..
 4. En el cas que per culpa de client fos retingut el vehicle, paralitzat, precintat, dipositat o embargat, o de qualsevol manera immobilitzat per qualsevol causa, totes les despeses seran al seu càrrec, inclòs el lucre cessant de l’empresa arrendadora durant el temps que duri la immobilització de vehicle.
 5. Despeses incorregudes per l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. (inclosos honoraris d’advocats i procuradors, encara que la seva intervenció no sigui preceptiva) en la reclamació de les quantitats degudes pel client en virtut d’aquest contracte.
 6. El vehicle disposa d’una assegurança a tot risc amb franquícia (no inclou els efectes personals del client i acompanyants). En cas d’accident o robatori, el client es farà càrrec de l’import de fins a 700 € per sinistre.
 7. Tots aquells danys causats a un tercer o a l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. no coberts per l’assegurança del vehicle i que siguin avaluables econòmicament en aquest moment, sense perjudici del que disposa l’apartat 5.4.

5.7. Si el client es retrassa en els pagaments, s’aplicaran interessos per demora de conformitat amb les disposicions legals vigents.

6. Lliurament i devolució del vehicle.

6.1. Abans d’iniciar el viatge, el client està obligat a seguir les instruccions de maneig que li doni el personal tècnic de l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. en el punt de lliurament. Així mateix s’elaborarà una acta de lliurament (Check Out) en el qual es descriurà l’estat del vehicle i inventari a bord i que hauran de signar les dues parts. L’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. es podrà negar a lliurar el vehicle fins que no s’hagi realitzat la instrucció de maneig del vehicle.

6.2. Al retornar el vehicle, el client està obligat a realitzar una revisió final de l’exterior de l’autocaravana juntament amb els empleats de l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. S’elaborarà una acta de devolució (Check In), que hauran de signar l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. i el client, conforme s’ha retornat el vehicle. Ara bé, els desperfectes que no constin en l’acta de lliurament, però que es detectin posteriorment de la devolució del vehicle, aniran a càrrec del client i seran descomptats de la fiança. El client accepta la valoració dels danys resultants de la inspecció realitzada pel personal de l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L., encara que no estigui present en el moment d’aquesta inspecció. 

6.3. Per norma general els lliuraments dels vehicles s’efectuaran de dilluns a divendres, de 17:00 a 20:00 PM; les devolucions de dilluns a divendres abans de les 11:00 PM. Els horaris que apareguin en el contracte de lloguer es consideraran els acordats. Els dissabtes i diumenges només es podran realitzar lliuraments i devolucions si s’ha arribat a un acord previ i sota cost addicional segons tarifa en vigor. El dia del lliurament i la devolució sumaran junts un dia, sempre que en total no se superin les 24 hores o només si les superen per causes imputables a l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L..

6.4. Els retards en la devolució, no autoritzats, seran penalitzats segons clàusula 3.5. Qualsevol causa justificada de força major que impedeixi la devolució en el dia acordat, s’ha de comunicar immediatament a l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. perquè aquest l’accepti; en cas contrari es considerarà retard no autoritzat.

6.5. Si el client desitja perllongar l’arrendament, haurà de sol·licitar a l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. amb un mínim de tres dies d’antelació a la finalització del contracte. L’eventual confirmació de la pròrroga estarà subjecte a les disponibilitats que en aquest moment tingui l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L., no assumint per tant estigui últim cap compromís previ.

6.6. Qualsevol alteració de les dates de lloguer, haurà de ser prèviament autoritzada per l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L.. L’incompliment d’aquesta condició faculta l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. per fer-se càrrec del vehicle o requerir judicialment. L’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. es reserva el dret d’obtenir la devolució del vehicle, en qualsevol moment durant la vigència del contracte d’arrendament, si la seva utilització contravingués que disposa el mateix o en les presents condicions generals.

6.7. En el moment de la devolució del vehicle per finalització del lloguer, en la qual el client no estigui present en la inspecció per causes imputables a ell, lliurament per bústia o no-disponibilitat, i s’aprecien danys en el vehicle, el client accepta la valoració dels danys resultants de la inspecció realitzada pel personal de l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L..

6.8. El vehicle es retornarà net exterior i interiorment i amb els dipòsits d’aigües residuals i de l’WC buits. En cas contrari es cobrarà un suplement de 150 € + IVA, d’acord amb les tarifes establertes per a això, en concepte de neteja.

6.9. El fet d’omplir el dipòsit d’aigua potable amb dièsel o un altre combustible, o el dipòsit de dièsel amb aigua o un altre combustible (fins i tot BIODIESEL), implicarà una penalització de 750 € + IVA.

 

7. Usos prohibits, obligacions de manteniment i protecció.

7.1. El client reconeix que rep el vehicle en perfectes condicions mecàniques, proveït de la documentació necessària i amb les eines, pneumàtics i accessoris adequats i es compromet a conservar-lo en bon estat. Així mateix es compromet a respectar en tot moment les obligacions i limitacions descrites en el vigent Codi de Circulació i s’obliga a:

 1. No permetre que el condueixin altres persones més que ell mateix o les que expressament estiguin autoritzades.
 2. No portar més passatgers que els especificats en la documentació del vehicle. Així com transportar a l’autocaravana cap tipus de mascota o animal sense l’autorització expressa de CAMPER COSTA BRAVA S.L.. En cas de ser autoritzat el client a transportar mascota o animal haurà de tornar l’autocaravana lliure de pèls i olors.
 3. No rellogar o transportar persones amb fins comercials i qualsevol altre ús que no estigui inclòs en el contracte.
 4. No transportar qualsevol tipus de mercaderia, drogues, productes tòxics, inflamables o explosius ni encendre o utilitzar espelmes a l’interior de vehicle.
 5. No cedir el seu ús a tercers a títol gratuït o lucratiu i no auxiliar a delinqüents.
 6. No cometre delictes, encara que aquests només siguin castigats segons la legislació vigent en el lloc dels fets.
 7. No conduir el vehicle sota els efectes de l’alcohol, drogues, condicions físiques de  fatiga o malaltia, ús de medicaments, etc.
 8. No transitar fora de la xarxa viària o en qualsevol terreny no adequat, ni participar amb el vehicle en proves esportives, de resistència, curses o altres que puguin danyar-lo.
 9. No utilitzar-lo per empènyer o remolcar altres vehicles o remolcs.
 10. No desprecintar o manipular el comptaquilòmetres, i comunicar immediatament a CAMPER COSTA BRAVA S.L. qualsevol avaria d’aquest.

7.2. Per circular pels països que es relacionen a continuació es requerirà l’autorització expressa per escrit de l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L.. El client ha de comunicar que es va a circular per algun d’aquests països. Els esmentats països són: Alemanya, Andorra, Àustria, Bèlgica, Croàcia, Rep. Txeca, Xipre, Dinamarca, Estònia, Rep. Eslovaca, Eslovènia, Finlàndia, França, Gran Bretanya, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Polònia, Portugal, Suècia i Suïssa. En cap cas es podrà circular fora d’aquests països.

7.3. Queda expressament prohibit viatjar a qualsevol país que es trobi en guerra o conflictes bèl·lics.

7.4. Tenir el vehicle adequadament estacionat i custodiat quan no el faci servir i protegir-lo de la deterioració de les gelades, pedra o qualsevol altre fenomen atmosfèric susceptible de produir-li danys d’importància.

7.5. Queda expressament prohibit al client variar qualsevol característica tècnica de el vehicle, les claus, panys, equipament, eines i / o accessoris de el vehicle, així com efectuar qualsevol modificació del seu aspecte exterior i / o interior, excepte expressa autorització escrita per part de l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L.. En cas d’infracció d’aquest article, l’arrendatari es farà càrrec de totes les despeses de recondicionament del vehicle al seu estat original, havent d’abonar una indemnització per la immobilització del vehicle fins a la total reparació. En cas de pèrdua de les claus o de la documentació del vehicle, CAMPER COSTA BRAVA S.L. carregarà al client la quantitat de 180 € + IVA.

7.6. El vehicle s’ha de cuidar i tractar adequadament, així com tancar degudament. S’hauran de tenir en compte les normes tècniques, així com les disposicions determinants per a l’ús. S’haurà de controlar l’estat de el vehicle en cada proveïment de combustible, sobretot el nivell d’aigua i oli, així com la pressió dels pneumàtics. El client es compromet a comprovar regularment si l’autocaravana de lloguer està en perfectes condicions per circular amb seguretat. Si resultés danyat el vehicle com a conseqüència d’un sobreescalfament a causa de nivells baixos d’oli o refrigerant del motor, el client perdrà íntegrament la fiança.

7.7. Està prohibit fumar a tots els vehicles i encendre espelmes al seu interior. 

7.8. No està permès dur cap tipus de mascota. Les despeses de neteja, derivats de qualsevol incompliment, aniran a càrrec del client. Així mateix, aquest últim haurà d’assumir les despeses derivades de la ventilació o l’eliminació de l’olor a tabac, incloent les pèrdues generades per la impossibilitat de llogar el vehicle durant algun temps a causa d’aquest motiu.

7.9. En cas de comprovar que s’han infringit les disposicions dels anteriors apartats 7.1., 7.2. i 7.3, 7.4, 7.5., 7.6., 7.7, 7.8,  l’arrendador podrà rescindir immediatament el contracte de lloguer, sol·licitar la devolució del vehicle i el client està obligat a abonar la totalitat del preu de l’arrendament així com les despeses que en els esmentats apartats es relacionen.

7.10 La MMA del vehicle en cap cas pot superar els 3500kg. Especificament la càrrega màxima autoritzada a l’arco posterior del vehicle és de 150kg. Qualsevol dany ocasionat per l’incompliment d’aquesta disposició anirà a càrrec de l’arrendatari.

8. Comportament a seguir en cas d’accident.

8.1. En cas d’accident, robatori, incendi o danys causats per animals de caça, el client haurà d’informar immediatament a la policia i a l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. trucant al número de telèfon de centre de lloguer (600 224 222) les 24h. El client està obligat a abonar tots els danys o perjudicis que provoquin la manca o el retard en la comunicació a l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. de qualsevol d’aquestes eventualitats.

8.2. Mai es reconeixerà o prejutja la responsabilitat de fet, llevat de la “Declaració Amistosa d’Accidents”. El client haurà d’obtenir totes les dades de la part contrària i dels testimonis, que juntament amb els detalls de l’accident de remetre en el termini indicat l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L..

Notificar immediatament a les autoritats l’accident si hi ha culpabilitat de la part contrària. El comunicat d’accident s’haurà de lliurar degudament emplenat i signat com a molt tard en el moment de tornar el vehicle a l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L.. El document ha d’incloure el nom, l’adreça i telèfons de les persones implicades, les seves dades del carnet de conduir, les dades del contrari amb el nom de la companyia asseguradora i el número de pòlissa, les dades dels eventuals testimonis, així com les matrícules dels vehicles afectats.

8.3. En cas de robatori o furt de vehicle, es denunciarà a l’autoritat competent immediatament, comunicant i remetent còpia de la denúncia a l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L., juntament amb les claus de el vehicle, en un termini màxim de 24 hores; quedant sense efecte en cas contrari les assegurances i cobertures contractades.

8.4. Fins i tot en danys sense contrari, independentment de la seva gravetat, el client haurà de redactar per a l’arrendador un ampli informe per escrit juntament amb un esbós. Si el client no elabora l’informe – no importa quina sigui la raó – i impedeix d’aquesta manera que la companyia d’assegurances pagui els danys, el client estarà obligat a abonar l’import corresponent íntegrament.

8.5. No abandonar el vehicle sense prendre les adequades mesures per protegir-lo i salvaguardar-lo. Contactar en cas de ser necessari amb la companyia d’assistència en Carretera contractada amb l’asseguradora de l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L..

8.6. En cas d’incompliment pel client d’alguna d’aquestes mesures, si són d’aplicació, l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. pot reclamar a el client els danys i perjudicis ocasionats per negligència d’aquest, inclòs el lucre cessant de l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. durant el temps que duri la immobilització del vehicle.

9. Defectes de l’autocaravana

9.1. Queden exclosos els drets a indemnització per danys i perjudicis del client per defectes no imputables a l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L..

9.2. Al retornar el vehicle, el client haurà d’indicar per escrit a l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. els defectes que hagi detectat a l’autocaravana o el seu equipament un cop iniciat el període de lloguer. Queden exclosos els drets a indemnització per danys i perjudicis en cas de defectes indicats amb posterioritat, tret que aquesta pretensió estigui motivada per un dany no evident.

10. Reparacions i vehicle de canvi o substitució.

10.1. El desgast mecànic normal del vehicle l’assumeix el client. Les reparacions de punxades dels pneumàtics les assumeix el client. Quan la durada del recorregut o l’estat de les carreteres ho aconsellin, es realitzaran les operacions de manteniment necessàries en un servei oficial de la marca del xassís-motor.

10.2. El client està obligat a aturar el vehicle al més aviat possible quan s’il·lumini qualsevol testimoni que indiqui anomalia en el funcionament de el vehicle, havent de contactar amb l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. o amb la companyia d’assistència concertada per l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. i només amb aquesta, havent de dirigir exclusivament a un servei oficial de la marca del xassís-motor, excepte autorització expressa de l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L..

10.3. El client podrà encarregar aquelles reparacions que siguin necessàries per garantir la seguretat durant el funcionament i la circulació del vehicle en el període de lloguer i que no superin els 150 €. Per a això, tan sols serà necessari comptar amb l’aprovació de l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L.. Aquest últim assumirà les despeses de la reparació si se li fa lliurament de les factures originals i de les peces canviades, sempre que el client no respongui del dany segons el apt. 11. Queden exclosos els danys que afectin els pneumàtics, les llantes, i vidres del vehicle ocorreguts durant el termini de durada de l’arrendament, que seran sempre i en qualsevol cas a càrrec del client. Igualment qualsevol avaria i les reparacions degudes a defectes de terra, paviment o asfaltat són responsabilitat del client. En cas que la reparació sigui superior a 150 € s’aplicarà el que disposa l’apartat 10.5.

10.4. En cas que una reparació d’aquestes característiques sigui necessària per causa imputable a l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. i el client no s’encarregui de solucionar-ho, aquest últim ha d’indicar sense demora a l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. el desperfecte en qüestió i concedir un termini raonable per a la seva reparació. L’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. no es responsabilitzarà de les condicions específiques de cada país (p. Ex. Infraestructura), que comporten una demora a l’hora de realitzar la reparació.

10.5. En el cas de qualsevol avaria del vehicle o dels elements de l’habitacle, el client haurà de comunicar per telèfon (+0034 600 224 222) immediatament a l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. de qui rebrà les instruccions oportunes per a la seva reparació.

10.6. En cas que sense cap culpa per part del client, l’autocaravana pateixi greus danys, avaria que es prevegi que el vehicle no es podrà utilitzar durant un període de temps superior a 48 hores o s’hagi de retirar de la circulació i el client es trobi dins l’àmbit territorial de Catalunya, l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L., si tingués disponibilitat per posar a disposició del client en un termini màxim de 48 hores un vehicle de recanvi equivalent al nombre de places o superior, quedaria exclosa una rescissió de contracte i per tant deu ser acceptat pel client el nou vehícle, sense obligació per part de l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. d’indemnitzar els possibles perjudicis o danys causats al client.

10.7. En el cas que sent culpable el client, l’autocaravana pateixi greus danys o es prevegi que el vehicle no es podrà utilitzar durant un llarg període de temps o s’hagi de retirar de la circulació, l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. podrà negar-se a oferir un vehicle de substitució. En aquest cas queda exclosa una rescissió de contracte per part del client, qui vindrà obligat a abonar la totalitat del preu de l’arrendament, a més de les despeses derivades dels seus actes i indicades en els corresponents articles d’aquestes condicions.  Si l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. optés per posar a disposició del client un vehicle de substitució, podrà cobrar-li al client les despeses derivades d’això.

11. Responsabilitat de l’arrendatari, assegurança a tot risc.

11.1. Segons els principis de l’assegurança a tot risc, en cas de danys integrals, l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. eximirà el client de la responsabilitat dels danys materials soferts al vehicle, amb una franquícia de MIL (1000 €), que haurà d’assumir el client.

11.2. El client, en cap concepte, queda eximit de les seves responsabilitats civils, administratives, penals o de qualsevol índole que siguin conseqüència d’un sinistre o comportament dolós o culpós.

11.3. La eximent de la responsabilitat indicada en l’apartat 11.1, no tindrà efecte si el client omet alguna de les normes indicades en tots els punts de les clàusules 7 i 8.

11.4. L’exempció de responsabilitat de l’apt. 11.1 no és procedent en cas que el client hagi causat un dany de forma premeditada o negligent.

11.5. Així mateix, el client haurà de respondre en cas de comportament dolós o culpós en els següents casos:

 1.  Si el client no respecta les normes i el codi de circulació vigent, del país on estigui circulant.
 2. Si els danys es deuen a una conducció temerària pels efectes de les drogues o l’alcohol.
 3. Si el client o el conductor fuig en cas d’accident
 4. Si el client, en contra de l’obligació establerta en l’apt. 8, no avisa la policia en cas d’accident, excepte en el cas que aquesta infracció no hagi influït en la comprovació dels motius del dany ni en l’abast d’aquest últim.
 5. Si els danys s’han provocat per no tenir en compte les dimensions de el vehicle (alçada, ample, llarg)
 6. Si els danys es deuen a un incompliment de les disposicions relatives a la càrrega addicional segons la disposició 7.10. d’aquestes condicions legals. 

11.6. El client respondrà de totes les despeses, taxes, multes i sancions relacionades amb l’ús de el vehicle, que se li reclamin a l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L., excepte si es deu a causes imputables a aquesta última.

11.7. En cas de ser diversos els clients i / o conductors, tots aquests respondran en qualitat de deutors solidaris.

12. Responsabilitat de l’arrendador.

12.1. L’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. lliura el vehicle en perfecte estat, havent realitzat totes les verificacions i el manteniment necessari per al seu bon funcionament. No serà responsable de fallades mecàniques o avaries a causa de l’ús normal del mateix, ni és responsable davant del client o els usuaris del vehicle de les despeses o perjudicis que se li puguin produir directament o indirectament com a conseqüència de tals fallades o avaries.

12.2. Si per causa de força major, motius fortuïts o aliens a l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L., no es pogués lliurar el vehicle a la data convinguda, això no donarà dret a cap indemnització a favor de el client, llevat de la devolució per part de l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. a el client de la quantitat / és pagada / s fins a aquesta data en concepte de lloguer.

12.3. L’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. no assumeix cap responsabilitat davant del client respecte a l’automòbil d’aquest que es trobi, en qualitat d’aparcament gratuït, a les dependències de l’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L., o els seus voltants, així com qualsevol altre dependència privada que s’utilitzi com a aparcament , durant el període de lloguer de l’autocaravana.

12.4. L’empresa CAMPER COSTA BRAVA S.L. només respondrà de forma limitada als danys previsibles establerts en el contracte, en la mesura que es infringeixi una obligació el compliment sigui d’especial importància per assolir l’objecte del contracte.

12.5. Les presents “Condicions Generals de Lloguer” vinculen a les parts des del moment inicial de fer la reserva i són part integrant del contracte d’arrendament de vehicles.

13. Protecció de dades de caràcter personal.

A l’efecte del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, CAMPER COSTA BRAVA S.L. l’informa que les seves dades personals, tant els proporcionats per a la formalització del contracte com els recaptats durant la vigència dels serveis de lloguer, van incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal, degudament inscrit al Registre de l’Agència Espanyola de protecció de dades, creat i sota la responsabilitat d’aquesta empresa, amb domicili a Castell – Platja d’Aro, per tal de gestionar els serveis de lloguer de vehicles contractats, així com per a fins comercials com ara mantenir puntualment informat de totes aquelles ofertes, productes i promocions que puguin ser del seu interès, bé per correu electrònic o altra equivalent.

En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent i de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, vostè atorga el seu consentiment exprés per l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment mitjançant petició dirigida a la següent adreça: info@campercostabrava.cat

Addicionalment, CAMPER COSTA BRAVA S.L. l’informa que, en el cas que es produeixi qualsevol tipus d’impagament amb motiu dels serveis de lloguer contractats per vostè, i previ requeriment de pagament per part de CAMPER COSTA BRAVA S.L., les dades relatives a l’esmentat impagament podran ser comunicades a fitxers d’informació sobre solvència patrimonial i crèdit, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent en protecció de dades. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació per escrit a: info@campercostabrava.cat

14. Jurisdicció.

En cas de litigis derivats o relacionats amb qualsevol dels actes relatius a la reserva o a el contracte de lloguer de l’autocaravana, s’acorda que la jurisdicció sigui la dels Jutjats i Tribunals de la Sant Feliu de Guíxols (Espanya). En el cas de possible discrepància entre les versions català/ castellà de les presents condicions generals, prevaldrà la versió catalana.